พื้นที่รับผิดชอบ

                                                                                     พื้นที่รับผิดชอบ และโครงข่ายทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี

โครงข่ายทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท 
แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี   สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1   (ปทุมธานี)           
ลำดับที่ รหัสสายทาง ชื่อสายทาง อำเภอ จังหวัด ระยะทาง ชนิดผิวจราจร
ลูกรัง ลาดยาง คอนกรีต ลาดยาง
(กม.) บนคอนกรีต
1 นบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกนนทกิจ  บางใหญ่ นนทบุรี 9.972  - 4.815 5.157  
2 นบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บ้านหนองเพรางาย  บางบัวทอง,ไทรน้อย นนทบุรี 9.275  - 9.275  -  
3 นบ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บ้านลาดบัวหลวง ไทรน้อย นนทบุรี 8.835  - 8.835  -  
4 นบ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านเจ้าเฟื่อง  ไทรน้อย นนทบุรี 6.445  - 6.445  -  
5 นบ.5005 แยกทางหลวงชนบท นบ. 5014 - วัดหลังบาง บางใหญ่ นนทบุรี 7.297  - 1.000 6.297  
6 นบ.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทางหลวงหมายเลข 345 บางบัวทอง,ปากเกร็ด นนทบุรี 4.650  - 0.620 4.030  
7 นบ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - แยกทางหลวงหมายเลข 3215 ไทรน้อย นนทบุรี 7.955  -  - 7.955  
8 นบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บ้านหนองไผ่ขาด  บางใหญ่,บางบัวทอง นนทบุรี 21.360  - 17.600 3.760  
9 นบ.5010 แยกทางหลวงชนบท นบ. 5027 - บ้านหนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี 16.861  - 4.069 12.792  
10 นบ.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทางหลวงชนบท นฐ. 3004  บางกรวย นนทบุรี 11.330  - 7.930 3.400  
11 นบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3215 - บ้านลำโพ  บางบัวทอง นนทบุรี 5.446  - 3.447 1.999  
12 นบ.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - อำเภอไทรน้อย บางบัวทอง,ไทรน้อย นนทบุรี 13.169  - 13.169  -  
13 นบ.5014 แยกทางหลวงชนบท นบ.1011 - บ้านใหม่ บางกรวย,บางใหญ่ นนทบุรี 8.075  - 3.213 4.862  
14 นบ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านคลองหนึ่ง  ไทรน้อย นนทบุรี 10.884  - 1.716 9.168  
15 นบ.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - คลองกำนันจิตร  บางใหญ่ นนทบุรี 8.015  - 0.530 7.485  
16 นบ.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - อำเภอไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 8.612  - 0.500 8.112  
17 นบ.4018 เลี่ยงเมืองนนทบุรี  เมืองนนทบุรี นนทบุรี 5.493  -  - 5.493  
18 นบ.3019 เลี่ยงเมืองปากเกร็ด  ปากเกร็ด นนทบุรี 4.755  -  - 4.755  
      บางบัวทอง,ปากเกร็ด            
19 นบ.5024 แยกทางหลวงชนบท นบ.3015 - บ้านคลองหนึ่ง ไทรน้อย นนทบุรี 9.100  - 6.047 3.053  
20 นบ.5025 แยกทางหลวงชนบท นบ.3015 - บ้านบึงลาดสวาย ไทรน้อย นนทบุรี 3.070  -  - 3.070  
21 นบ.1026 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - วัดต้นเชือก   บางใหญ่ นนทบุรี 8.506  - 2.382 6.124  
22 นบ.5027 แยกทางหลวงชนบท นบ.1009 - อำเภอไทรน้อย บางใหญ่,ไทรน้อย นนทบุรี 13.288  - 3.056 10.232  
23 นบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทางหลวงหมายเลข 340 บางบัวทอง,ปากเกร็ด นนทบุรี 5.620  - 5.620  -  
24 นบ.5029 แยกทางหลวงชนบท นบ.1011 - บ้านศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี 5.700  - 0.360 5.340  
25 นบ.5031 แยกทางหลวงชนบท นบ. 3015 - บ้านเจ้าเฟื่อง ไทรน้อย นนทบุรี 5.570  - 5.570  -  
26 นบ.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านคลองห้าร้อย ไทรน้อย นนทบุรี 7.430  - 4.107 3.323  
27 นบ.5033 แยกทางหลวงชนบท นบ.5027 - บ้านคลองมะสง ไทรน้อย นนทบุรี 6.933  - 0.282 6.651  
28 นบ.5035 แยกทางหลวงชนบท นบ.1001 - ตลาดบางคูลัด บางใหญ่ นนทบุรี 2.604  -  - 2.604  
29 นบ.5036 แยกทางหลวงชนบท นบ.3004 - บ้านลาดบัวหลวง ไทรน้อย,ลาดบัวหลวง นนทบุรี 16.800  - 6.931 9.869  
30 นบ.5037 แยกทางหลวงชนบท นบ.5027 - แยกทางหลวงชนบท นบ.5010 ไทรน้อย นนทบุรี 4.270  -  - 4.270  
รวม     257.320 0.000 117.519 139.801