รายชื่อนามานุเคราะห์

 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
ผู้อำนวยการแขวง    
นายเสมา  เบ้าพูนทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี 0-2969-6010 ต่อ  201
0-2969-6010 ต่อ  211
กลุ่มวิชาการ    
นายชลาทร  แก้วสมเด็จ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ 02-9690610 ต่อ 109
นายวรนิตย์ ชำนาญกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน 02-9690610
นายนริศ  ฟองคำสี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 02-9690610
นายสยาม  ฉายแก้ว พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช2 08-94156889
นายพิสิษฐ์  จันทร์เนียม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 02-9690610
นางสาวพิชยา  แสนเสนา เจ้าพนักงานธุรการ 02-9690610
นายทรงวุฒิ  สุรเสวี นายช่างโยธา 02-9690610
ส่วนอำนวยการ    
นางปนัดดา  รสชาติ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 02-4477873

นางสาวปรกมล ขาวประเสริฐ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 02-9690610
นางปรินทร  บุญสิงห์ พนักงานพิมพ์  ส 3 02-4477063
นางวันทนีย์  พรหมพุทธา พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  บ 2 02-4477873
นางสุนันท์  ใจเย็น เจ้าพนักงานธุรการ 02-4477873
ส่วนปฏิบัติการ    
นายธวัชชัย โตเบญจพร ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ 02-9690610 
นายแผน   สุขอร่าม นายช่างโยธาชำนาญงาน 02-4477873
นายพิพัฒน์  ชอบธรรม นายช่างโยธาชำนาญงาน 02-9690610 
นายสุทิน ทนันชยานนท์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 02-9690610 
นายธนกฤต  โพธิ์เรือง นายช่างโยธา 02-4477873
นายพรชัย  ศักดิ์คำ พนักงานขับรถยนต์ ส2 02-4477873
นายพิชัยชาญ  พรหมพุทธา พนักงานพิมพ์ ส 2 02-4477873
นายชัยภัทร ชมดง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 02-4492495
นายรุ่งโรจน์  น้ำดอกไม้ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 02-9690610 
นายวิโรจน์ การรื่นศรี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 02-4492495
นายดนัย  ไม้ไหว พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 02-4492495