แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมทางหลวงชนบท ดำเนิการเผยแพร่ประขาสัมพันธ์

ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment - EIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรได้แก่ บุคคล, นิติบุคคล, บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ

ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการกับกรมทางหลวงชนบท เพื่อเป็นการสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงพัฒนา

คุณภาพการดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบทต่อไป โดยเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์กองส่งเสริมจริยธรรม

และป้องกันการทุจริต http://deac.drr.go.th ไปที่ banner "ITA"เลือก แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี่ยภายนอก (EIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือ ลิงก์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/0yxrxn

หรือ Scan QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้

โดยสามารถเข้าตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

วันที่: 
อังคาร, พฤษภาคม 28, 2019 - 14:15