Menu
home
>>
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี.

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.                                                                                                                                    นายจิรโชติ ปัญญาประดิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)                                                                        ได้เข้าตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี โดยมีนายเสมา เบ้าพูนทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี                และ ผอ.กลุ่ม/ส่วน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าตอนรับ พร้อมรับฟังนโยบาย และข้อชี้แนะในการปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำ                      เรื่องการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การเกิดเหตุอัคคีภัย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร                                            ตลอดจนความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน และมอบแนวทางการจัดทำมาตรการการป้องกันเหตุกรณีฉุกเฉิน

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content