Menu
home
>>
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน (MOU) จำนวน 4 โครงการ

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ ชอบธรรม นายช่างโยธาชำนาญงาน  นายสัญญา  สำลี                          นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายอัฐพล  อินต๊ะพรม นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายธนกฤต  โพธิ์เรือง นายช่างโยธา (พร.)    ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี  ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งสิ้น 4 โครงการ  ดังนี้                1. โครงการก่อสร้างถนน สายแยกนบ.3004 – บ.ลาดบัวหลวง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร
2. โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสายนบ.5036 แยกทางหลวงชนบท นบ.3004 – บ้านลาดบัวหลวง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวน 1 แห่ง
3. โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต งานบำรุงถนนสายนบ.5024 แยกทางหลวงชนบท นบ.3015 – บ้านคลองหนึ่ง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวน 1 แห่ง
4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 340 – บ้านลาดบัวหลวง ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ระยะทาง 1.140 กิโลเมตรณ  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยมีสมาชิก อบต. กำนัน      ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่บริเวณสายทางเข้าร่วมประชุม โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  โควิด-19อย่างเคร่งครัด

อื่นๆ

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน (MOU) โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต งานบำรุงถนนสาย นบ.๑๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๙ – บ้านหนองไผ่ขาด อำเภอบางใหญ่, บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน (MOU) โครงการอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นบ.1026 แยกทางหลวงหมายเลข 9 – วัดต้นเชือก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จำนวน 1 แห่ง และโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ทช.นบ.1026 แยกทางหลวงหมายเลข 9 – วัดต้นเชือก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จำนวน 1 แห่ง

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน (MOU) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011 – บ้านใหม่ ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง ,โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011 – บ้านศาลากลาง ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง และโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ งานบำรุงถนนสาย นบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 9 – แยกนนทกิจ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง

Scroll Up Skip to content