Menu
home
>>
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน (MOU) โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต งานบำรุงถนนสาย นบ.๑๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๙ – บ้านหนองไผ่ขาด อำเภอบางใหญ่, บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนริศ ฟองคำสี นายช่างโยธาปฎิบัติงาน และนายสัญญา  สำลี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโโครงการซ่อมสร้าง   ผิวทางคอนกรีต งานบำรุงถนนสาย นบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 9 – บ้านหนองไผ่ขาด อำเภอบางใหญ่, บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางแม่นาง ชั้น 4 โดยมีสมาชิก ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาล      เมืองบางแม่นาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่บริเวณสายทางเข้าร่วมประชุม โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

อื่นๆ

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน (MOU) โครงการอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นบ.1026 แยกทางหลวงหมายเลข 9 – วัดต้นเชือก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จำนวน 1 แห่ง และโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ทช.นบ.1026 แยกทางหลวงหมายเลข 9 – วัดต้นเชือก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จำนวน 1 แห่ง

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน (MOU) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011 – บ้านใหม่ ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง ,โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011 – บ้านศาลากลาง ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง และโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ งานบำรุงถนนสาย นบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 9 – แยกนนทกิจ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน (MOU) โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ ถนนสาย นบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 9 – บ้านหนองเพรางาย อำเภอบางบัวทอง, ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง

Scroll Up Skip to content