Menu
home
>>
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564  เวลา 9.30 น. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี มอบหมาย นายกัมพล เชื้อหมอเฒ่า
นายช่างโยธาอาวุโส นางปนัดดา รสชาติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางสาวปรกมล ขาวประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนายอัฐพล  อินต๊ะพรม นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ
ทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ณ อาคารโรงซ่อมเครื่องจักรกล
แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี

 

 

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content