Menu
home
>>
การตรวจสอบคุณสมบัติด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้ประกอบการ

วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายเสมา  เบ้าพูนทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี
พร้อมด้วย นางสุภัทร  โรจน์บวรวิทยา คลังจังหวัดนนทบุรี นายกัมพล  โตคชเวช นายช่างโยธาอาวุโส
พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ร่วมเข้าตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรฯ
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพรกิจวัฒนา ซึ่งได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้างทาง ชั้น 4 ณ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content