Menu
home
>>
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๙ – แยก ทล.๓๔๐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ระยะทาง ๐.๗๓๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๙ – อำเภอไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ระยะทาง ๐.๕๕๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นบ.๑๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๙ – แยกนนทกิจ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๔ แห่ง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นบ.๕๐๒๙ แยกทางหลวงชนบท นบ.๑๐๑๑ – บ้านศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวน ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจร งานบำรุงถนนสาย นบ.๔๐๑๘ เลี่ยงเมืองนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นบ.๕๐๑๔ แยกทางหลวงชนบท นบ.๑๐๑๑ – บ้านใหม่ อ.บางกรวย,บางใหญ่ จ.นนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll Up Skip to content